กรรมการบริหารหลักสูตร

รายชื่อกรรมการบริหารหลักสูตร

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรภายใน อีเมลล์ ประวัติย่อ รูป
1 วัฒนพร  พัฒนภักดี ผศ.ดร. 21621 wattanap@g.swu.ac.th CV  
2 ศิริวรรณ  อธิคมกุลชัย ผศ.ดร. 21700 sirivan@g.swu.ac.th CV  
3 วิมล   พันธุเวทย์ ผศ.ดร. 21717 wimon@g.swu.ac.th CV  
4 สุวิมล ยี่ภู่ ผศ.ดร. 21707 suwimony@g.swu.ac.th CV  
5 พัชรี   ดวงจันทร์ ผศ.ดร. 21671 patcharo@g.swu.ac.th CV  
6 จิตติมา  มานะกิจ ผศ.ดร. 21604 chittimm@g.swu.ac.th CV